Algemene verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. GELDING EN AANVAARDING VAN VOORWAARDEN

De huidige voorwaarden beheersen alle overeenkomsten tussen Verjo Metal BVBA en haar klanten, voor zover er niet van afgeweken wordt bij bijzondere voorwaarden of overeenkomsten.

Onze algemene evenals bijzondere verkoop- en leveringsvoorwaarden worden beschouwd als zijnde aanvaard door onze klant, zelfs indien zij in strijd zouden zijn met zijn eigen algemene of bijzondere aankoopvoorwaarden.

Deze laatste binden ons slechts wanneer wij ze schriftelijk en uitdrukkelijk hebben aanvaard. Ons akkoord kan in geen geval worden afgeleid uit de omstandigheid dat wij de handelsovereenkomst aanvaard zouden hebben zonder te protesteren tegen de bepalingen

die verwijzen naar de algemene of bijzondere voorwaarden of naar andere gelijkaardige bepalingen van de klant.

De aangestelde, de medewerker, de echtgenoot of ieder ander familielid van de klant vertegenwoordigt hem en wordt verondersteld te beschikken over de nodige lastgeving om hem te verbinden tegenover ons.

2. VOORSTELLEN, OFFERTES EN BESTELLINGEN

Al onze voorstellen en offertes zijn vrijblijvend en gelden enkel ten titel van inlichting, zodat zij ons in geen geval verbinden.

Onze prijzen kunnen gewijzigd worden, zonder voorafgaand bericht. Zo bijvoorbeeld een offerte die opgemaakt is adhv plannen kan gewijzigd worden na opmetingen op de werf.

Elke door de klant gedane bestelling of opdracht verbindt deze laatste, doch verbindt Verjo Metal BVBA slechts na schriftelijke bevestiging ervan. Ook elektronische bestellingen van de klant dienen door Verjo Metal BVBA steeds bevestigd te worden om verbindend te zijn.

Verjo Metal BVBA behoudt zich het recht voor om ten alle tijde voor de levering van de goederen de verkoopsprijzen aan te passen in functie van de wijzigingen in de kostprijzen, of koersschommelingen van de vreemde valuta of als er wijzigingen gevraagd worden door klant van de bestelde goederen;

dit recht blijft onverkort van toepassing ook als de orderbevestiging van Verjo Metal BVBA een andere verkoopprijs vermeld. In voorkomend geval behoudt de klant het recht om binnen de 3 dagen na kennisgeving ervan de bestelling aan de nieuwe prijs te annuleren.

Verjo Metal BVBA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet uitvoeren van een bestelling ten gevolge van overmacht, zo bijvoorbeeld bij uitputting van de voorraad, het uitblijven van leveringen door leveranciers van Verjo Metal BVBA, het tenietgaan van goederen ten gevolge van ongevallen, staking, brand, overstroming enz.

Deze opsomming is niet beperkend. Verjo Metal BVBA is niet verplicht het onvoorzienbare karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt te bewijzen.

De prijzen betreffen goederen geleverd en gemonteerd bij de klant.

Extra transportkosten worden aangerekend bij leveringen 15 km verwijderd van onze handelszaak.

Verjo Metal BVBA biedt de klant de mogelijkheid om bestellingen electronisch te plaatsen.

Bij het plaatsen van een bestelling bij Verjo Metal BVBA dient te klant zich te identificeren (naam, voornaam, adres, telefoonnummer en email adres of firma gegevens)

Een bestelling die elektronisch wordt geplaatst heeft dezelfde bindende waarde als een door de klant ondertekend inkooporder of offerte.

Verjo Metal BVBA kan de veiligheid van het Internet en de mogelijkheid van onderschepping of verstoring van gegevens die door de klant zijn overgezonden met gebruik van klantidentificatie niet garanderen en kan door de klant op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

Verjo Metal BVBA is gerechtigd om er volledig op te vertrouwen dat de gegevens met betrekking tot de bestelling, voor wat betreft de inhoud en de vorm, die zij van de klant ontvangt, de correcte gegevens zijn.

Verjo Metal BVBA is gerechtigd om volledig te vertrouwen op de inhoud en de vorm van de bestellingen die werden geplaatst met gebruik van klantidentificatie van een klant. Verjo Metal BVBA is bijgevolg gerechtigd om aan de klant wiens klantindentificatie werd gebruikt te leveren, te factureren en door deze klant betaald te worden met betrekking

tot de bestellingen geplaatst met zijn klantindentificatie.

3. VERBINTENISSEN

Onze tussenpersonen, vertegenwoordigers, aangestelden en bedienden hebben geen recht om de vennootschap op welke wijze ook te verbinden. Bestellingen of opdrachten door hen opgenomen zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door de zaakvoerder van Verjo Metal BVBA, die daartoe gemachtigd is. Wij behouden ons het recht voor

om bestellingen te weigeren, waarvoor wij zulke bevestiging niet gegeven hebben.

4. LEVERINGSVOORWAARDEN

De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend. Vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Van voorafgaande bepaling kan enkel afgeweken worden door middel van een uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst tussen partijen.

Wij behouden ons gedeeltelijke leveringen te doen, welke gedeeltelijke verkopen uitmaken. De gedeeltelijke levering van een bestelling kan de weigering tot betaling van de geleverde goederen niet rechtvaardigen.

5. OVERDRACHT VAN EIGENDOM EN RISICO

De geleverde goederen blijven eigendom van Verjo Metal BVBA tot de volledige betaling van de hoofdsom, de kosten, de interesten en in voorkomend geval de schadevergoeding.

6. KLACHTEN

Bij beschadiging, onvolledigheid, vergissing of ieder ander zichtbaar gebrek of niet-conformiteit is de klant ertoe gehouden ons schriftelijk binnen de 48h na levering te verwittigen.

Ingeval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van Mechelen bevoegd.

7. BETALINGSVOORWAARDEN

Elke door de klant gedane bestelling is onherroepelijk, ongeacht het feit of er al dan niet een voorschot betaald werd. Het voorschot door de klant gestort, komt in vermindering met de bestelprijs.

Onze facturen zijn betaalbaar 14 dagen na factuurdatum. Voor de facturen die op de vervaldatum niet betaald werden zal er vanaf dit ogenblik en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd zijn van 2% per maand.

Bij wanbetaling zal het bedrag van de factuur en zonder ingebrekestelling, ten titel van schadeloosstelling, verhoogt worden met 20%, met een minimum van 25€.

Ingeval van eenzijdige ontbinding van de overeenkomst door de klant zal hij een schadevergoeding betalen van minstens 15% van de totale prijs. Een hogere schadevergoeding kan gevraagd worden als de schade groter is dan 15%.

8. SOLIDARITEIT

Indien de factuur op vraag van de opdrachtgever opgesteld werd op naam van een derde, zijn de opdrachtgever en de derde solidair aansprakelijk voor de uitvoering van de betalings- en andere verplichtingen die voortvloeien uit de algemene en bijzondere voorwaarden.

9. UITDRUKKELIJK ONTBINDEND BEDING

Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de bepalingen van huidig artikel een uitdrukkelijk ontbindend beding uitmaken.

Onverminderd haar recht op schadevergoeding, behoudt Verjo Metal BVBA zich het recht voor dit contract ten alle tijde te ontbinden of te verbreken zonder aanmaning noch vergoeding, bij niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, het protest van een wisselbrief (zelfs als deze niet aanvaard werd), iedere aanvraag tot concordaat, in der minne of gerechtelijk, iedere aanvraag tot betalingsuitstel, zelfs niet officieel, of ieder ander feit waaruit het betalingsonvermogen van de klant blijkt.

10. EXCLUSIEVE BEVOEGDHEID - TOEPASSELIJK RECHT

Ieder geschil met betrekking tot huidig contract valt uitsluitend onder de bevoegdheden van het gerechtelijk arrondissement Mechelen. Deze rechtbanken worden uitdrukkelijk door de partijen als de enig bevoegde jurisdicties erkend en aanvaard

Ieder geschil tussen de klant en Verjo Metal BVBA wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

11. VOORWAARDEN STRALEN TRAPPEN EN KASTEN

Trap: zaal dient vrij te zijn van alle obstakels.

Wij stellen ons niet verantwoordelijke voor beschadiging ten gevolge van:

Memel, slechte of verouderde verlijming, los zittende delen, verrotting door veroudering. Lichte beschadiging aan bezetting aan randen aangrenzend aan hout. Alle soorten lijm, siliconen, plakkers, tapijten dienen door klant op voorhand verwijderd te worden. Gedurende de duur van de werken dient de werf vrij te blijven en enkel door ons gebruikt te worden. Ruwheid van oppervlakte kan variëren naargelang de houtsoort. Alle delen dienen na het stralen geschuurd en behandeld te worden. Resten die niet verwijderd zijn door het stralen dienen door de klant, desnoods mechanisch, te worden verwijderd. Opkuis van de werf: De werf word na het stralen borstel schoon achtergelaten. Fijn stof dient te worden verwijderd door klant.

Kasten, deurkasten, trapbomen: Alle beslag dient van de kast verwijderd te worden. Glas moet ook verwijderd worden. Als glas niet verwijderd kan worden zijn wij niet verantwoordelijk voor glasbreuk of beschadiging. Ook zijn wij niet verantwoordelijk voor lichte beschadiging aan bezetting aan randen aangrenzend aan hout. Alle soorten lijm, siliconen en plakkers, dienen door klant op voorhand verwijderd te worden. Ruwheid van oppervlakte kan variëren naargelang de houtsoort. Alle delen dienen na het stralen geschuurd en behandeld te worden.